یک ماه و چند روز دیگه بیست و یک سالم میشه.. و کار های زیادی هست که برای انجام دادنشون زمانی نمونده.

از این دهه ی عمر می ترسم. از دهه های بعدیش هم می ترسم.

از بزرگ شدن می ترسم.

بزرگ شدن درد داره. رشد درد داره.

کاش میشد هروقت آماده بودیم بزرگ تر می شدیم.

وقت کمه. وقت خیلی کمه.*قالب جدید چطوره؟؟! : )