یک پسر جوانم. با رویاهایی بزرگ در سر و امیدی شگفت در چشم. در جستجوی خویشتنم. سفری از خودم به خودم..