خوبه که اینجا رو دارم.

خوبه که کسی اینجا رو نمیدونه..بلد نیست.

گمونم اینجا غار تنهایی منه. مگه نه اینکه هر مردی یه غار تنهایی لازم داره؟

جاهای دیگه نمیتونم مث اینجا صریح و رک حرف بزنم. انقدر کم اوردم که به اینجا پناه اوردم. ملالی نیست که ممکنه کسی اینا رو هیچوقت نبینه،نخونه.

خودم که هستم!

حرفایی که به کسی نمیشه زد..جایی نمیشه نوشت.. اینجا پناهگاهشونه.