منو ببخش رفیق.

علیرغم اینکه در کنار تو خیلی خوشحالم عذاب وجدان فوق العاده سنگینی روی شونه هام دارم.

منو ببخش که برات ضرر دارم.. مثل یه بطری الکل، مثل یه سیگارم..برات ضرر دارم 

منو  ببخش که کنارت موندم و تو رو کنار خودم نگهداشتم.

شاید هنوز اونقدر شجاع نیستم که یهو به خاطر خودت بذارم و برم.

منو ببخش که واست ضرر دارم ولی ترکت نمیکنم.

امیدوارم اگر یه روزی فهمیدی منو ببخشی. 

من چقدر خودخواهم..چقدر مزخرفم که هنوز اینجام.

Sorry bro